Zadluženost domácností a s tím související problémy

Zadluženost domácností a s tím související problémy

Z existujících průzkumů lze usuzovat, že:

  • Asi čtvrtině českých domácností hrozí v budoucnu problémy se splácením úvěrů, jde zejména o lidi s nižším příjmem a vysokou mírou zadlužení.
  • Stylem "od výplaty k výplatě" žije více než čtvrtina obyvatel ČR, další více než třetina dotázaných (35,2%) u otázky, zda u nich platí, že žijí "od výplaty k výplatě", zaškrtlo odpověď "spíše ano" svědčí o tom, že i tato část populace nemusí ke konci měsíce vždy vyjít s přebytkem.
  • Při hodnocení své finanční situace ji uvádí za "vyloženě dobrou" pouhých 10,9% lidí, dalších 37,4% dotázaných považuje svou finanční situaci za "spíše dobrou" a jako o "vyloženě špatné" o ní naopak hovoří 22,3% respondentů.

Je zřejmé, že vedle objektivních faktorů, fakticky nezávislých na vůli domácností jako je vývoj míry nezaměstnanosti, inflace či mzdového růstu je nutné se zabývat i faktory subjektivními, především legalitou a etickou stránkou celé plejády podnikatelů, kteří si ze zadlužení domácností udělali dlouhodobě výnosný byznys. Jde zejména o:

  • Redefinici trestného činu lichvy tak, aby v praxi bylo možné stíhat více, než zhruba v průměru necelou desítku odsouzených případů ročně.
  • Zvýšení dohledu nad nebankovními subjekty, kde je podezření, že jednají za hranou zákona a fakticky jen následným půjčováním peněz takto legalizují výnosy z trestné činnosti.
  • Ztlumit motivaci k přehnaně agresivním postupům vůči dlužníkům, které je primárně motivováno zištně (časté přestupky exekutorů, kdy je zřejmé, že přenechání této oblasti ryze tržním principům a často neetickému chování vede nejen ke zbytečným lidským tragédiím, ale i ke skrytým převodům majetků ve značném rozsahu). Počty exekucí se pohybují okolo milionu případů ročně!
  • Podřízení některých fází a subjektů v řetězu poskytování a vymáhání úvěrů elementárním legislativním pravidlům.
  • Vložení se státu - státní finanční instituce - jako elementu pracujícím na neziskovém principu, který by se v určité kritické fázi vložil do vyhroceného vztahu věřitel - dlužník. Přebral by na sebe část / celý dluh v momentu, kdy hrozí nevratný finanční kolaps domácnosti dlužníka a tím, že pro ni připraví krizový režim nového splátkového kalendáře v podobě modifikovaného osobního bankrotu.